Literární žánry aneb co vlastně píšu

Tipy a rady pro spisovatele Literární žánry aneb co vlastně píšu
Literární žánry aneb co vlastně píšu

Když se rozhodnete napsat knihu a začínáte rozvíjet svůj příběh, jedním z velmi důležitých aspektů knihy, který musíte předem rozhodnout, je její žánr.  V tomto článku vám představíme, jaké literární žánry vlastně existují a čím se vyznačují, aby se vám v nich lépe orientovalo a dokázali jste si vybrat žánr pro svou knihu.

Nejspíš znáte základní rozdělení literárních druhů na lyriku, epiku a drama nebo novější dělení na poezii, prózu
a drama. Literární druhy se pak dále dělí na literární žánry a žánrové varianty. Toto dělení je (bohužel) pouze orientační, protože zejména od 20. století se mohou žánry a jejich varianty mísit. Pokud se psaním začínáte, je rozhodně lepší se držet jednoho žánru a experimentovat s více žánry až později.

 
 

Lyrické žánry se vyznačují užíváním básnických prostředků, zaměřují se na pocity a nálady hrdinů, jsou dominantně subjektivní. Tematicky se můžete setkat například s lyrikou přírodní, sociální, milostnou, vlasteneckou ad. Mezi lyrické žánry patří:

 • píseň
 • óda – oslavná báseň
 • hymnus – oslava božstev, chvalozpěv
 • sonet – báseň s pevně vymezenou strukturou 14 veršů, které jsou rozdělené do dvou čtyřveršových a dvou trojveršových slok
 • žalm – modlitba formou básně
 • elegie – žalozpěv.

Drama je spojeno především s divadlem, ale mívá také knižní podobu. Drama má dialogickou formu a je rozděleno do jednotlivých replik, důraz je kladen na samotný děj. Podle způsobu zpracování dělíme drama především na komedii, tragédii, tragikomedii, činohru, operu a muzikál.

 

Při psaní knihy se však nejspíš zaměříte především na žánry epické, které kladou důraz na objektivní vyprávění děje, jehož nositelem je vypravěč. Mezi žánry tzv. velké epiky patří:

 • epos – báseň o hrdinských činech
 • román – proměnlivý žánr velkého rozsahu
  s otevřenou strukturou, tzn. může mít jakékoliv téma a používat různé slohové postupy
 • cestopis – informace a autorovy zážitky z cest
 • legenda – život, zázraky a smrt světce či mučedníka.

Do střední epiky naopak spadá:

 • povídka – oproti románu méně časově a tematicky rozvětvená
 • novela – soustředí se na jeden jednoduchý ale nápaditý příběh
 • romaneto – dramatický, tajemný děj vrcholící k pointě
 • pověst – příběh vázaný k historické osobě, místu nebo události
 • mýtus – částečně faktický a částečně fantastický výklad události
 • pohádka – folklórní žánr, vyprávění není vázáno na reálná svět, obsahuje nadpřirozené jevy, hlavním motivem je boj dobra se zlem.

Malou epiku pak představuje:

 • bajka – alegorické vyprávění, kde mají zvířata a věci lidské vlastnosti, s morálním ponaučením
 • anekdota – krátký zábavný příběh.

(Dělení literárních žánrů dle PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.)

Ať už tedy váš příběh bude romantický, detektivní, historický nebo sci-fi, je důležité se dopředu rozhodnout, jakou bude mít žánrovou formu a podle toho volit jazykové prostředky. Vždy je lepší začít s rozsahově kratšími žánry
a propracovávat se k náročnějším. Nebo si některé žánry můžete jen tak vyzkoušet.

Stanovit si žánr a dodržet jeho náležitosti je umění pravého spisovatele.

0